Regulamin szkolenia, uczestnictwa w turniejach, rozgrywkach i imprezach sportowych dla członków uczestników TKS DANCEPRO

Regulamin obowiązuje od 01.09.2021 r. wszystkie osoby, które uczestniczą w kursach lub finansują uczestnictwo w kursach prowadzonych przez Toruński Klub Sportowy DANCEPRO w Szkole Tańca Jagielski Dance Project z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 122a w Toruniu. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed pierwszymi zajęciami!

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa prawa i obowiązki członków uczestników (dalej: „uczestnik”) Toruńskiego Klubu Sportowego DANCEPRO (dalej: „klub”) podczas organizowanych przez klub szkoleń, turniejów, rozgrywek i imprez sportowych.

II. DEFINICJE

Klub – Toruński Klub Sportowy DANCEPRO,
Regulamin – Regulamin szkolenia, uczestnictwa w turniejach, rozgrywkach i imprezach sportowych dla członków uczestników Toruńskiego Klubu Sportowego DANCEPRO
Lekcja – pojedyncze spotkanie grupy w ramach kursu,
Kurs – cykl lekcji edukacyjnych stałej grupy uczestników lub indywidualnych uczestników organizowany przez Klub,
Turnieje – wydarzenia taneczne organizowane przez Klub lub inne podmioty niż Klub rozumiane szeroko jako współzawodnictwo sportowe.
Sezon – okres prowadzenia przez Klub kursów indywidualnych, w grupach regularnych oraz turniejowych od początku września danego roku do końca sierpnia kolejnego roku zgodnie z rokiem szkolnym,
Instruktor – osoba prowadząca kursy w Klubie,
Uczestnik – członek uczestnik w rozumieniu Statutu Stowarzyszenia pn. Toruński Klub Sportowy DANCEPRO zapisany na kurs danej grupy,
Rodzic / prawny opiekun – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub upoważniona do działania w imieniu uczestnika,
Cennik – tabela aktualnych opłat i składek członkowskich dostępna na dancepro.pl/cennik,
Opłata wpisowa – jednorazowa i bezzwrotna opłata, którą każdy uczestnik musi uregulować przy zapisie na wybrany kurs lub kursy,
Składka członkowska – opłata miesięczna za uczestnictwo w kursie grupy regularnej lub turniejowej, wysokość składki członkowskiej jest stała i niezależna od ilości lekcji w danym miesiącu,
Cykl rozliczeniowy – okres rozliczeniowy obejmujący cały miesiąc kalendarzowy od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca,
Zniżka – rabat na kurs naliczany procentowo od ustalonej w cenniku ceny,
Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych Klubu,
Sala – miejsce, w którym odbywają się lekcje organizowane przez Klub,
Grupa regularna – grupa, która ma zaplanowane lekcje w grafiku szkoły,
Grupy turniejowe – zespoły i formacje taneczne, które reprezentują Klub na zawodach.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

1. Członkowie Klubu zobowiązani są:
a) godnie reprezentować Klub, tworzyć sportową i koleżeńską atmosferę w gronie zawodniczym i na zewnątrz Klubu,
b) z poszanowaniem odnosić się do barw klubowych, historii, tradycji, Instruktorów, pracowników i kolegów,
c) dbać o mienie klubowe, sprzęt sportowy klubowy i prywatny,
d) podczas zawodów i treningów przestrzegać obowiązujących na obiektach sportowych zasad i regulaminów,
e) wypełniać polecenia Instruktorów w szczególności tych dotyczących kulturalnego zachowania się oraz realizacji programów treningów,
f) swoją postawą dawać przykład, co do zachowania i sportowej postawy,
g) brać udział w zawodach sportowych wyznaczonych przez Instruktora i imprezach organizowanych przez Klub,
h) zgłaszać niezwłocznie Instruktorowi prowadzącemu kurs wszelkie dolegliwości i urazy, które wystąpiły w trakcie zajęć,
i) godnie reprezentować barwy klubowe na zawodach sportowych, poprzez kulturalne zachowanie się i zaangażowanie.
j) do przestrzegania zakazów spożywania napojów alkoholowych i palenia papierosów, zażywania środków odurzających, psychoaktywnych, dopingujących.
2. Uczestnik ma prawo:
a) uczestniczyć w kursach organizowanych przez Klub i podczas lekcji korzystać ze sprzętu będącego własnością Klubu,
b) uczestniczyć w turniejach i innych wydarzeniach pod warunkiem dopełnienia wszelkich zobowiązań względem Klubu i przy braku  sprzeciwu ze strony Instruktora prowadzącego,
c) uzyskać pełną informację dotyczącą swoich umiejętności sportowych,
d) do poszanowania jego godności osobistej.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICA / OPIEKUNA PRAWNEGO

1. Rodzic / opiekun prawny uczestnika zobligowany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszego regulaminu.
2. Rodzic / opiekun prawny ma prawo do:
a) uzyskiwania informacji o zachowaniu dziecka podczas zajęć oraz o jego postępach i perspektywach rozwoju,
b) aktywnego uczestniczenia w inicjatywach organizowanych przez TKS DANCEPRO.
3. Rodzic / opiekun prawny zobowiązuje się do:
a) zachowywania w sposób kulturalny i zgodnie z zasadami dobrych obyczajów, akceptowania decyzji Instruktorów oraz sędziów,
b) nie podważania autorytetu Instruktorów, zarówno w obecności uczestników jak i innych osób,
c) zgłaszania wszelkich problemów dotyczących prowadzonych przez Klub zajęć Instruktorowi prowadzącemu dany kurs lub Zarządowi Klubu,
d) do zabezpieczenia dziecku drogi na lekcje lub wydarzenia organizowane przez Klub oraz jego bezpieczny powrót do miejsca zamieszkania,
e) regularnego śledzenia strony internetowej Klubu w celu pozyskiwania aktualnych informacji dotyczących spraw bieżących Klubu.

V. ZAPISY NA KURS

1. Zgłoszenia na kurs można dokonać:
a) osobiście lub telefonicznie w Recepcji
b) za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie dancepro.pl,
c) poprzez portal klienta dancepro.pl/portal-klienta.
2. Warunkiem zapisania uczestnika na wybrany kurs jest:
a) dokonanie opłaty wpisowej, osoby, które nie dokonają opłaty wpisowej w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail, zostają przepisane z listy uczestników na listę rezerwową
b) złożenie deklaracji członkowskiej przed pierwszą lekcją przez uczestnika lub rodzica/prawnego opiekuna w przypadku małoletniego uczestnika,
c) spełnienie warunków dodatkowych wynikających z wymagań dotyczących poszczególnych kursów (np. wiek, poziom zaawansowania),
d) zapoznanie się z: regulaminem, regulaminami obiektów, w których odbywa się kurs, zasadami bezpieczeństwa.
3. Podpisanie deklaracji członkowskiej jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z przedmiotowym regulaminem, jak również oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania postanowień w nich zawartych.
4. O terminie pierwszej lekcji uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
Kursy odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
5. poziom 1 – dla osób bez doświadczenia,
poziom 2 – dla osób z doświadczeniem 3 miesiące w danym stylu,
poziom 3 – dla osób, z doświadczeniem 1 rok w danym stylu,
poziom 4 – dla osób z doświadczeniem 2 lata w danym stylu,
OPEN – lekcje dla wszystkich bez względu na poziom zaawansowania,
grupa turniejowa.
6. W kursach na poziomie 2, 3 i grupy turniejowej uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora prowadzącego grupę.
7. Po osiągnięciu maksymalnej liczby uczestników grupy, lista uczestników zostanie zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową.
8. O wpisaniu na listę uczestników grupy z listy rezerwowej decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina), a także uregulowanie opłaty wpisowej.
9. Uczestnik zapisany na listę rezerwową może:
a) tymczasowo dołączyć na kurs do innej grupy, a w momencie zwolnienia miejsca w grupie docelowej przenieść się (rozliczenie składka członkowskiej odbywa się według stawek właściwych dla tych grup, zgodnie z cennikiem),
b) oczekiwać na miejsce w grupie docelowej bez udziału w kursie innej grupy.
10. Po zakończeniu sezonu uczestnik, który chce dalej uczestniczyć w kursie w kolejnym sezonie ponownie zapisuje się na wybrany kurs.

 

VI. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

1. Klub zastrzega sobie prawo do rozwiązania kursu lub połączenia kilku kursów.
2. Kursy odbywają się zgodnie z aktualnym grafikiem Klubu dostępnym na stronie dancepro.pl.
3. Klub ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie.
4. Klub ma prawo do odwołania lekcji, zmiany Instruktora i terminu zajęć kursu, o czym poinformuje uczestników kursu pocztą elektroniczną.
5. W przypadku odwołania lekcji zostanie ona odrobiona w wyznaczonym terminie, który zostanie przesłany pocztą elektroniczną.
6. W przypadku rozwiązania grupy, Klub umożliwia przeniesienie się na inny kurs i przeksięgowanie składki członkowskiej lub zwraca wpłacone opłaty zgodnie z postanowieniami regulaminu.
7. Klub działa wg wewnętrznego harmonogramu, który może obejmować prowadzenie kursów w dni świąteczne oraz ustawowo wolne od pracy.
8. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w warunkach uczestnictwa (np. wiek, poziom zaawansowania). Składka członkowska jest rozliczana proporcjonalnie do ilości lekcji, w których uczestnik wziął udział.
9. W czasie lekcji w sali mogą być obecni wyłącznie uczestnicy i instruktorzy. Inne osoby mogą być obecne w sali jedynie w przypadku uzyskania zgody Instruktora.
10. Od uczestników kursów oczekuje się punktualności. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do sali osób spóźniających się.
11. Uczestnik przed wejściem do sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do sali lub wyprosić osoby w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
12. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu lekcji zabrania się przebywania w sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
13. Rejestracja dźwięku oraz obrazu z udziałem osób uczestniczących w kursach jest możliwa jedynie w przypadku uzyskania pisemnej zgody instruktora oraz osób uczestniczących w kursach.
14. Na prośbę osoby zainteresowanej Klub, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w kursach i innych wydarzeniach organizowanych przez Klub.
15. Klub nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
16. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych wynikających z przepisów kodeksu cywilnego.
17. Klub nie odpowiada za przedmioty pozostawione na jego obiektach. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą do sali.
18. O każdym zdarzeniu niebezpiecznym lub niepożądanym uczestnik kursu lub jego przedstawiciel powinien poinformować Recepcję niezwłocznie po stwierdzeniu, że miało ono miejsce.

VII. ZASADY PŁATNOŚCI

1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do uregulowania opłaty wpisowej w ciągu 48 godzin od otrzymania wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na kursie.
2. Opłata wpisowa jest bezzwrotna, z wyjątkiem sytuacji gdy kurs, na który miał uczęszczać uczestnik, nie został utworzony.
3. Wysokość opłaty wpisowej określona jest w cenniku.
4. Opłata wpisowa jest pobierana jednorazowo w sezonie od każdego uczestnika bez względu na ilość kursów , na które się zapisuje.
5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa we wszystkich kursach lub usunięciu z kursów i ponownym zapisie na kurs w danym sezonie zostanie naliczona opłata wpisowa w wysokości ustalonej w cenniku.
6. Opłaty za kursy w grupie regularnej i turniejowej naliczane są w postaci składek członkowskich.
7. Wysokość składki członkowskiej za poszczególne kursy przedstawiona jest w cenniku dostępnym na stronie internetowej dancepro.pl/cennik.
8. Składka członkowska jest naliczana od:
a) daty pierwszej lekcji kursu,
b) daty wybranej przy zgłoszeniu na kurs.
9. Składka członkowska będzie co miesiąc naliczana automatycznie zgodnie z cennikiem do zakończenia kursu.
10. Składka członkowska płatna jest z góry przed pierwszą lekcją w danym miesiącu.
11. Klub zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na lekcję Uczestnika, który ma nieuregulowaną składkę członkowską. Po uregulowaniu należności uczestnik może kontynuować udział w lekcji.
12. Wysokość składki członkowskiej za udział uczestnika w kursie jest stała i niezależna od liczby lekcji w danym miesiącu.
13. W przypadku, kiedy lekcje nie odbywają się, zgodnie z harmonogramem rocznym pracy szkoły, nie przysługuje zniżka w opłacie składki członkowskiej ani możliwość odrabiania lekcji. Harmonogram dostępny jest na stronie internetowej dancepro.pl/harmonogram-roku.
14. W przypadku dołączenia do grupy w trakcie trwania cyklu rozliczeniowego (miesiąca) składka członkowska rozliczana jest proporcjonalnie do liczby lekcji:
a) W przypadku lekcji odbywających się 1 x w tygodniu składka członkowska dzielona jest na 4 części i opłata za każdą lekcję wynosi 25% składki członkowskiej.
b) W przypadku lekcji odbywających się 2 x w tygodniu, składka członkowska dzielona jest na 8 części i opłata za każdą lekcję wynosi 12,5% składki członkowskiej.
15. Wpłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Klubu lub gotówką albo kartą płatniczą w recepcji. W przypadku wpłat na rachunek bankowy należy poprawnie opisać przelew, zgodnie z instrukcją znajdującą się w cenniku.
16. Odroczenie terminu płatności składki członkowskiej za kurs jest możliwe na pisemny wniosek osoby opłacającej składkę członkowską przesłany na adres rozliczenia@dancepro.pl po zatwierdzeniu wniosku przez upoważnionego przedstawiciela Klubu.
17. Na wniosek Uczestnika Klub wystawia rachunek uproszczony w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty w Recepcji.

VIII. ZNIŻKI

1. Pełna informacja o zniżkach znajduje się w cenniku dostępnym na stronie internetowej dancepro.pl/cennik.
2. Zniżki Multistudent oraz Multiclass są naliczane automatycznie i mogą być naliczane łącznie.
3. W przypadku braku zgłoszenia zniżki przy zapisie, zniżkę będzie można otrzymać dopiero w kolejnym okresie rozliczeniowym. Warunkiem koniecznym jest zgłoszenie chęci skorzystania ze zniżki pracownikowi recepcji lub na adres rozliczenia@dancepro.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego nowy okres rozliczeniowy.
4. Chcąc skorzystać ze zniżki uczestnik ma obowiązek przedstawić dokument uprawniający go do skorzystania z wybranej zniżki przed pierwszą lekcją.
5. Opłata wpisowa nie podlega zniżkom.

IX. REZYGNACJA I USUNIĘCIE UCZESTNIKA

1. Każdy uczestnik ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie po pierwszej lekcji kursu uczestnikowi przysługuje zwrot 75% wartości składki członkowskiej. Oświadczenie o rezygnacji z kursu musi w takim wypadku nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed kolejną lekcją.
3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie należy wypełnić formularz rezygnacji na stronie internetowej dancepro.pl/rezygnacja lub w recepcji. Rezygnacja zacznie obowiązywać od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, a składka członkowska za kolejny cykl rozliczeniowy nie zostanie naliczona.
4. Opłaty naliczane są na podstawie daty złożenia rezygnacji, a nie ostatniej lekcji, w której uczestnik brał udział.
5. Uczestnik może zostać usunięty z grupy z obowiązkiem opłacenia naliczonej składki członkowskiej w przypadku braku opłaty składki w terminie lub braku zgłoszenia nieobecności / rezygnacji z uczestnictwa w kursie, naruszenia przepisów regulaminu, działania na szkodę Klubu, nieprzestrzegania uchwał władz Klubu.

X. NIEOBECNOŚCI I ZWROTY

1. Klub dokonuje zwrotów opłat za składki członkowskie jedynie w przypadku uiszczenia składek członkowskich z góry za kolejne miesiące następujące po dniu złożenia rezygnacji z uczestnictwa w kursie.
2. W przypadku nieobecności spowodowanej chorobą lub kontuzją trwającą nie krócej niż:
a) 3 lekcje w przypadku kursów odbywających się 1 x w tygodniu,
b) 6 lekcji w przypadku kursów odbywających się 2 x w tygodniu.
możliwe jest ustalenie indywidualnego programu rozliczeniowego. Aby go ustalić należy przedstawić zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający przyczynę nieobecności na adres rozliczenia@dancepro.pl.
3. W przypadku braku akceptacji zmian organizacyjnych:
a) rozwiązanie kursu i/lub połączenie kilku grup,
b) zmiana Instruktora,
c) zmiana terminu lekcji danego kursu
uczestnik może rozliczyć składkę członkowską i otrzymać proporcjonalny zwrot jeżeli zgłosi brak akceptacji najpóźniej w dniu poprzedzającym kolejną lekcję danego kursu.
4. Klub nie przewiduje możliwości odrabiania zajęć.

XI. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU, PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Uczestnik lub prawny opiekun w przypadku uczestników nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych, nieodpłatnie wyraża zgodę Klubowi na bezterminowe i nieodwołalne:
a) utrwalanie wizerunku uczestnika w trakcie lekcji i innych wydarzeń organizowanych przez Klub lub wydarzeń, w których Klub uczestniczy b) jako podmiot zaproszony przez innego organizatora,
c) wykorzystanie wizerunku uczestnika utrwalonego podczas wydarzeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, w szczególności poprzez d) publikację przez firmę lub podmiot z nią współpracujący zdjęć lub filmów na stronie internetowej, portalach społecznościowych, Youtube, itp.
2. Zgoda, o której mowa w ustępie poprzedzającym, obejmuje wykorzystanie wizerunku bez ograniczeń terytorialnych, w dowolnym utworze oraz innych materiałach nie noszących znamion utworu w rozumieniu prawa autorskiego, na dowolnym polu eksploatacji, jak również obejmuje dowolne dysponowanie takimi materiałami w działalności statutowej w tym przekazywanie ich osobom trzecim oraz modyfikowanie wizerunku i utworów, w których skład będzie wchodzić wizerunek.
3. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów firmy, w tym znaków słownych i graficznych, układów i choreografii przysługują wyłącznie Klubowi. Uczestniczenie w kursach prowadzonych przez Klub nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez uczestnika części lub całości wskazanych w ustępie poprzedzającym praw własności intelektualnej.

XII. REKLAMACJE I ODWOŁANIA

1. Wszelkie reklamacje dotyczące prowadzonych przez Klub kursów należy zgłaszać mailowo na adres kontakt@dancepro.pl wraz z opisem zastrzeżeń oraz wskazaniem żądania reklamacyjnego nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji. Po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
2. Proces rozpatrywania reklamacji podejmowany jest niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji i przeprowadzony jest rzetelnie, wnikliwie i terminowo, z zachowaniem obiektywizmu oraz z poszanowaniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa i dobrych obyczajów.
3. Klub udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

XIII. ZMIANY REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu e-mailem minimum 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian.
2. W przypadku braku akceptacji zmian przez Uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z członkostwa w Klubie oraz proporcjonalny zwrot niewykorzystanej części składki członkowskiej za kurs.
3. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z recepcją.