Regulamin obowiązuje od 01.01.2017r. wszystkie osoby, które uczestniczą w zajęciach lub finansują uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez Toruński Klub Sportowy DANCEPRO w Szkole Tańca Jagielski Dance Project z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 122a w Toruniu. Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed pierwszymi zajęciami!

I Definicje

1. Klub – Toruński Klub Sportowy DANCEPRO.
2. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia w Klubie.
3. Uczestnik – Członek Klubu, który opłaca składki członkowskie.
4. Cennik – tabela aktualnych składek.
5. Składka – opłata za zajęcia, na które zapisał się Uczestnik.
6. Recepcja – miejsce przeznaczone do udzielania informacji, przyjmowania opłat i rozwiązywania problemów przez pracowników administracyjnych Klubu.
7. Sala – miejsce, w którym odbywają się zajęcia organizowane przez Klub.
8. Grupy turniejowe – zespoły i formacje taneczne, które reprezentują Klub na zawodach.
9. Karnet – forma opłaty obejmująca 4 lub więcej następujących po sobie zajęć grupy, do której zapisany jest Uczestnik. Rodzaje Karnetów opisane są w Cenniku.

II Postanowienia ogólne

1. Uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem Regulaminu Klubu.
2. Klub ma prawo, po uzyskaniu zgody Uczestnika, do publikacji zdjęć i filmów z udziałem Uczestników na swoich stronach internetowych, w prasie, telewizji i innych mediach.
3. W przypadku niepełnoletnich Uczestników, Regulamin obowiązuje również ich prawnych opiekunów.

III Rejestracja i uczestnictwo w zajęciach

1. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie członkowie Klubu zapisani na listę Uczestników danych zajęć.
2. Na zajęcia można zapisać się w Recepcji osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.dancepro.pl.
3. W każdym nowym sezonie, rozpoczynającym się we wrześniu, należy zapisać się do wybranej grupy.
4. Zajęcia odbywają się na różnych poziomach zaawansowania:
a) 1 – START,
b) 2 – POCZĄTKUJĄCY,
c) 3 – ŚREDNIO ZAAWANSOWANY,
d) grupy turniejowe.
5. W zajęciach grup na poziomie 2, 3 i turniejowych uczestniczyć mogą wyłącznie osoby, które uzyskały zgodę Instruktora prowadzącego grupę.
6. Liczba Uczestników w każdej grupie jest ograniczona. Po osiągnięciu maksymalnej liczby Uczestników grupy, lista zapisów zostaje zamknięta. Osoba zgłaszająca się po zamknięciu listy, zostanie wpisana na listę rezerwową i poinformowana o tym fakcie telefonicznie.
7. W Sali, podczas zajęć, mogą przebywać wyłącznie Uczestnicy zajęć i pracownicy JDP. Zapis nie dotyczy zajęć przygotowanych dla wyznaczonych osób.
8. O terminie pierwszych zajęć Uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie.
9. Osoba, która nie opłaciła Składki za zajęcia, nie ma prawa w nich uczestniczyć i zobowiązana jest opuścić Salę na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty w Recepcji, może kontynuować udział w zajęciach.
10. Z uwagi na bezpieczeństwo i komfort Uczestników, Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób spóźniających się.
11. Uczestnik przed wejściem do Sali ma obowiązek zmiany obuwia. Instruktor ma prawo nie wpuścić do Sali osób w obuwiu niszczącym lub brudzącym podłogę.
12. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania zajęć bez pisemnej zgody pracownika Klubu.
13. Na prośbę osoby zainteresowanej, Klub w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku w Recepcji, wystawia zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.

IV Organizacja zajęć

1. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem semestralnym i grafikiem zajęć Klubu.
2. Klub ma prawo zorganizować zastępstwo Instruktora, bez konieczności informowania Uczestników o zmianie.
3. Klub ma prawo do odwołania zajęć, zmiany Instruktora i terminu zajęć grupy, o czym poinformuje Uczestników zajęć telefonicznie.
4. Uczestnik może zmienić grupę z uwzględnieniem zasad określonych w III. 5 i III. 6.

V Bezpieczeństwo

1. Klub nie ubezpiecza Uczestników od nieszczęśliwych wypadków. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW.
2. Przedmioty wartościowe zaleca się zabierać ze sobą do Sali.
3. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel powinien poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.
4. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć zabrania się przebywania w Sali bez wiedzy i zgody Instruktora.
5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym odbywają się zajęcia.

VI Płatności

1. Opłata powinna być uregulowana zgodnie z Cennikiem najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć.
2. Uczestnik ma możliwość opłacenia Składki w formie lekcji pojedynczej, Karnetu lub lekcji indywidualnej.
3. W przypadku obecności Uczestnika na zajęciach i braku wcześniejszej opłaty w formie Karnetu, Uczestnikowi naliczona zostanie opłata za pojedynczą lekcję według Cennika.
4. Grupy turniejowe opłacają Składkę miesięczną, która obejmuje zajęcia określone w harmonogramie grupy. Składkę należy opłacić najpóźniej przed pierwszymi zajęciami w miesiącu.
5. Wpłat można dokonywać w Recepcji bądź przelewem na konto Klubu. W przypadku wpłat na konto należy poprawnie opisać przelew, zgodnie z instrukcją znajdującą się w Cenniku.
6. Na wniosek osoby zainteresowanej, Klub wystawia rachunek uproszczony w ciągu 7 dni od daty złożenia w Recepcji wniosku wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie wpłaty.

VII Zwroty

1. W przypadku nieobecności Uczestnika na zajęciach, które zostały opłacone w formie Karnetu, Klub uprawniony jest do nałożenia na Uczestnika kary umownej w wysokości odpowiadającej wartości lekcji, na której Uczestnik nie był obecny, tytułem zryczałtowanego odszkodowania. Kwota kary umownej w ww. wysokości zostanie skompensowana z kwotą uiszczoną przez Uczestnika przy opłacie wnoszonej w formie Karnetu.
2. W przypadku usprawiedliwionej, w sposób opisany w pkt. VII. 3 Regulaminu, nieobecności na zajęciach grupy turniejowej w danym dniu Uczestnikowi, tytułem rekompensaty, przysługuje zniżka przy zakupie kolejnego Karnetu w wysokości 10 zł, należna za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach.
3. Uczestnik może usprawiedliwić swoją nieobecność na zajęciach przedkładając zwolnienie lub zaświadczenie lekarskie za okres nieobecności, w którym odbywały się zajęcia. W takim przypadku pkt. VII. 1 Regulaminu nie ma zastosowania, a Klub zobowiązuje się do odpowiedniego przedłużenia ważności Karnetu.
4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach należy złożyć formularz rezygnacji w Recepcji, najpóźniej w dniu poprzedzającym kolejne zajęcia grupy. Wówczas Składki wniesione przez Uczestnika na kolejne zajęcia zostaną zwrócone w wysokości uwzględniającej rozliczenia poprzednich lekcji według Cennika lekcji pojedynczych.
5. W przypadku zgłoszenia przez Uczestnika braku akceptacji zmian organizacyjnych, o których mowa w pkt. IV. 3 Regulaminu, najpóźniej 3 godz. przed opłaconymi zajęciami, Klub zobowiązuje się do przeniesienia niewykorzystanej części Składki wniesionej przez Uczestnika na inne zajęcia lub przedłużenia terminu ważności Karnetu.
6. W przypadku zmiany grupy przez Uczestnika, rozliczenie Karnetu odbywa się według stawek właściwych dla tych grup, zgodnie z Cennikiem za lekcje w karnecie.

VIII Postanowienia Końcowe

1. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia Uczestnika od obowiązku stosowania się do jego postanowień.
2. Regulamin jest dostępny w Recepcji i na stronie internetowej www.dancepro.pl.
3. Klub zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie. Uczestnicy zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu telefonicznie i/lub na adres poczty elektronicznej na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem obowiązywania zmian. W przypadku braku akceptacji zmian przez Uczestnika, przysługuje mu prawo rezygnacji z członkostwa w Klubie oraz zwrot niewykorzystanej części Składki za zajęcia na zasadach określonych w pkt. VII. 4 Regulaminu.
4. W sprawach nieobjętych Regulaminem należy kontaktować się z Recepcją.